Reklamačný poriadok1. Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Zákazník môže reklamovaný tovar reklamovať mailom, listom, vyplnením reklamačného formulára (viď. 3. Povinnosti kupujúceho a oznámenie reklamácie) alebo ho na požiadanie navštívi pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

2. Zodpovednosť dodávateľa

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. U vecí už použitých nezodpovedá dodávateľ za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.
3. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A OZNÁMENIE REKLAMÁCIE
Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiále. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nemusia byť akceptované.
Reklamáciu nám prosím vždy pošlite písomnou formou na email: dojcanova.j@gmail.com , listom či vyplnením reklamačného formulára.
Oznámenie reklamácie musí obsahovať:
číslo Vašej objednávky, prípadne číslo daňového dokladu
presný názov výrobku a jeho špecifikácia
popis závady
doklad o zakúpení
a prípadnú fotodokumentáciu.
Po zaslaní reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať.
Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení, prevádzkárne sa reklamácie uplatňuje v tej prevádzkárni , ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení príp. zrušení prevádzkarne. V prípade, že zákazník uplatňuje reklamáciu vo svojom priestore a reklamácia bude zamietnutá, bude sa tento výjazd spoplatňovať ako neopodstatnený, služby ako výnos, a preprava sedacích súprav sú spoplatnené podľa sadzobník platieb služby.

4. Záručná doba

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru odberateľom. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je dodávateľ povinný vydať odberateľovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia odberateľa vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná doba od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.
Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných!

5. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť len pred zaplatením zálohy.

6. Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý
7. Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany dodávateľa nie je možná, môže odberateľ požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne nárok na zľavu.

8. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak odberateľ požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

9. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 10. apríl 2015