Etický kódex

1.) Dodávateľsko – odberateľské vzťahy

Profesionálne, korektné, zdvorilé dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú nesmierne dôležité pre ďalší rozvoj spoločnosti. Tieto vzťahy musia fungovať bez akejkoľvek diskriminácie či zvýhodňovania jednej či druhej strany. Sú založené na plnení vopred dohodnutých zmluvných podmienok a pravidiel.

Infomácie týkajúce sa dodávateľsko-odberateľských vzťahov nie sú poskytované tretej strane. Sú považované za obchodné tajomstvo a preto sú chránené. Ich zverejnenie je sankciované.

2.) Vzťahy so štátnymi a verejnými inštitúciami

Spoločnosť sa riadi všeobecne platnými legislatívnymi pravidlami, normami a zákonmi danými štátom. Úzko spolupracuje s mestom aj krajom na spoločných projektoch a podporuje ich aktivity, ktoré sú zhodné s politikou a predmetom záujmu spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať včasné a pravdivé informácie, riadne platiť dane, vedome sa nedopúšťať daňových únikov a dodržiavať všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.

3.) Vzťahy s konkurenciou

Spoločnosť rešpektuje zákony regulujúce konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne v súlade s dobrými mravmi a v záujme uchovávania dobrého mena. So všetkými konkurentmi rokuje ako s rovnocennými subjektmi.

4.) Konflikt záujmov

Zamestnanci sa nesmú zapájať do činností, ktoré predstavujú konflikt záujmov. Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o skutočnosti, že jeho rodinný príslušník je zamestnancom alebo zamestnávateľom / majiteľom konkurenčnej spoločnosti, alebo spoločnosti s podobným predmetom činnosti.

5.) Všeobecné zásady

a.) Etický kódex slúži ako interný firemný manuál záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich pre našu spoločnosť.

b.) Predstavuje snahu a odhodlanie pracovať a riadiť sa najvyššími princípmi spoločenskej a podnikateľskej etiky a platnou legislatívou.

c.) Etický kódex sa vzťahuje bez rozdielu na všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať etické princípy a v prípade ich porušenia budú čeliť následkom svojho správania.

d.) V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa etického kódexu má každý zamestnanec právo žiadať o vysvetlenie personálne oddelenie

e.) Každý zamestnanec je povinný nahlásiť neetické správanie iného zamestnanca svojmu priamemu nadriadenému, ktorý rozhodne o ďalšom postupe riešenia problému

f.) Zmeny kódexu je oprávnený vykonávať vyhradne len  konateľ spoločnosti